FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Niskooprocentowane pożyczki
dla MŚP

BIURO PROJEKTÓW

Promocja zatrudnienia, przedsiębiorczości
oraz rozwijanie kompetencji

SZKOLENIA

Dofinansowanie do 80%
na usługi szkoleniowe dla MŚP

Aktualności

27 lutego 2019 - Podziękowanie

Podziękowanie za współpracę dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAR "INWESTOR" Sp. z o.o. Pana Arkadiusza Ludynia

Z dniem 26 lutego 2019 roku Przewodniczący i Członek Rady Nadzorczej RAR "INWESTOR" Sp. z o.o. Pan Arkadiusz Ludynia przestał pełnić swoją funkcję w Spółce.
Zarząd RAR "INWESTOR" Sp. z o.o.  dziękuje Panu Arkadiuszowi Ludynia za jego udział i pracę w Radzie Nadzorczej w okresie sprawowania funkcji Przewodniczącego organu nadzorującego Spółkę.

 

 

20 lutego 2019 - e-akta, bezpłatne szkolenia w chorzowskim ZUS

Prościej, taniej – e-akta, czyli mniej obowiązków dla przedsiębiorców, większe bezpieczeństwo dla pracowników.

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja to rozwiązania, jakie weszły w życie z początkiem roku. Główne zalety projektu to łatwiejsza obsługa dokumentów i zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności.

Jesteś przedsiębiorcą bądź prowadzisz biuro rachunkowe i chcesz wiedzieć więcej na temat:

  • projektu e-akta,
  • zmian w formularzach zgłoszeniowych,
  • programu Płatnik?

weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez ZUS Oddział w Chorzowie.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej ZUS.

 

 

 

18 grudnia 2018 - Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Moja firma – mój sukces”

 

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Nabór trwać będzie od 18.12.2018 r. do 24.01.2019 r. Uczestnicy zobowiązani są złożyć Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa oraz załączniki:

a) potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń oraz 100% godzin indywidualnego doradztwa przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji, 

b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), 

c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), 

d) szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia (zał. 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), 

e) zbiór oświadczeń (zał. nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości): 

  • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
  • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, 
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, 
  • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań, 
  • oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,

f) oświadczenie o statusie podatnika VAT (zał. nr 18 do niniejszego Regulaminu).

 

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu: 

g) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu, 

h) dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Dokumentację należy składać w 2 egzemplarzach  w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru
znajdującego się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 osobiście biurze projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres:
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska
lub w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: bp@rarinwestor.pl .

 


 

18 grudnia 2018 - Skrócenie czasu pracy

Informujemy, że Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. w dniach 24.12.2018 r. i 31.12.2018 r. będzie czynna w godzinach od 8:00 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Czytaj więcej

Dlaczego my?


Istniejemy ponad 20 lat. W tym czasie zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów, setki szkoleń, tysiące godzin doradztwa. Wspomogliśmy powstanie ponad 300 firm (dotacje) oraz udzieliliśmy ponad 300 pożyczek inwestycyjnych dla rozwijających się przedsiębiorstw. Nasze działania skupiają się w oparciu o doświadczenie, znakomitą kadrę oraz znajomość gospodarczo-społecznej specyfiki regionu. Poza tym lubimy to, co robimy!

Napisz do nas!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także na archiwizację wiadomości wraz z danymi na serwerze pocztowym. *

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.