Aktualności


20 lutego 2019 - e-akta, bezpłatne szkolenia w chorzowskim ZUS

Prościej, taniej – e-akta, czyli mniej obowiązków dla przedsiębiorców, większe bezpieczeństwo dla pracowników.

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja to rozwiązania, jakie weszły w życie z początkiem roku. Główne zalety projektu to łatwiejsza obsługa dokumentów i zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności.

Jesteś przedsiębiorcą bądź prowadzisz biuro rachunkowe i chcesz wiedzieć więcej na temat:

  • projektu e-akta,
  • zmian w formularzach zgłoszeniowych,
  • programu Płatnik?

weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez ZUS Oddział w Chorzowie.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej ZUS.

 

 

 

18 grudnia 2018 - Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Moja firma – mój sukces”

 

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Nabór trwać będzie od 18.12.2018 r. do 24.01.2019 r. Uczestnicy zobowiązani są złożyć Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa oraz załączniki:

a) potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń oraz 100% godzin indywidualnego doradztwa przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji, 

b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), 

c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), 

d) szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia (zał. 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), 

e) zbiór oświadczeń (zał. nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości): 

  • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
  • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, 
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, 
  • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań, 
  • oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,

f) oświadczenie o statusie podatnika VAT (zał. nr 18 do niniejszego Regulaminu).

 

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu: 

g) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu, 

h) dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Dokumentację należy składać w 2 egzemplarzach  w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru
znajdującego się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 osobiście biurze projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres:
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska
lub w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: bp@rarinwestor.pl .

 


 

18 grudnia 2018 - Skrócenie czasu pracy

Informujemy, że Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. w dniach 24.12.2018 r. i 31.12.2018 r. będzie czynna w godzinach od 8:00 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

26 listopada 2018 - Nabór zgłoszeń do projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka..."

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 26.11.2018 r. ogłasza nabór zgłoszeń do projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka - integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa społeczności lokalnych - etap 1”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 19.12.2018 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 24 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem pmaj@rarinwestor.pl

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Ruda Śląska stawia na podwórka – integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa społeczności lokalnych - etap 1

 

 

09 listopada 2018 - Dzień wolny od pracy

Informujemy, że dzień 12 listopada br. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy, w związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

31 października 2018 - Informacja ws. 2 listopada 2018

Informujemy, że Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. dnia 2 listopada 2018 r. będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

23 października 2018 - Przedłużenie naboru zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana – bis!”

Przedłużamy nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana – bis”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 25.10.2018 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 23 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Kierunek zmiana - bis!
 

15 października 2018 - Nabór zgłoszeń do projektu

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 15.10.2018 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka - integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa społeczności lokalnych - etap 1”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 09.11.2018 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 24 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem pmaj@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Projekty: Ruda Śląska stawia na podwórka.
 

8 października 2018 - Nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana – bis!”

 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 08.10.2018 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana – bis”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 22.10.2018 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 23 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Kierunek zmiana - bis!

 

 

15 czerwca 2018 - Zaproszenie do udziału w dwudniowych wizytach studyjnych

Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor Sp. z o.o. serdecznie zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (pracowników i wolontariuszy) z terenu subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego tj. m. Katowice, m. Ruda Śląska, m. Bytom, m. Piekary Śląskie, powiatu tarnogórskiego, powiatu lublinieckiego do udziału w dwudniowych wizytach studyjnych w Bałtowie organizowanych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”.

Zaplanowano 4 terminy wizyt studyjnych dla Uczestników Projektów:

1. termin 30 czerwca – 1 lipca 2018r.
2. termin 2 -3 lipiec 2018r.
3. termin 5 -6 lipiec 2018r.
4. termin 9-10 lipca 2018r.

Program każdej wizyty będzie poświęcony dobrym praktykom w ekonomii społecznej i prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego. W ramach wizyty Uczestnicy Projektu zwiedzą wybrane Przedsiębiorstwa  Społeczne na terenie Bałtowa.

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, uczestnikom zapewniony będzie przejazd autokarem (miejsca zbiórki – do ustalenia), zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w spotkaniach w przedsiębiorstwach społecznych. Szczegółowy program zostanie przedstawiony wkrótce na stronie internetowej www.rarinwestor.pl

Rekrutacja odbędzie się na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych. O zakwalifikowaniu się na wyjazd będzie decydować kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilość zgłoszeń zostaną zakwalifikowane maksymalnie 2 osoby z danego Podmiotu Ekonomii Społecznej
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego wskazując w nim wybrany termin wizyty na adres pmaj@rarinwestor.pl
•    wizyta I (30.06 – 01.07) oraz wizyta II (2-3 06) - termin na zgłoszenia upływa 21 czerwca 2018r. o godzinie 16.00,
•    wizyta III (5-6 07) oraz wizyta IV (9-10 07) - termin na zgłoszenia  upływa  27 czerwca 2018r. o godzinie 16.00.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny w zakładce "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej".

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Piotrem Maj lub Marcinem Lipką pod nr tel. 32 248-77-86 wew. 24.

Strona 1 z 7
1234567

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.