Aktualności


28 maja 2020 -Tarcza Antykryzysowa 3.0 - wsparcie z ZUS

 

Tarcza antykryzysowa 3.0 przewiduje nowe rozwiązania osłonowe w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Rozwiązania te rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców w zakresie: 
1.    Świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność - dla świadczeń przyznawanych po raz pierwszy obowiązuje warunek rozpoczęcia działalności przed 1 kwietnia, a nie jak dotychczas przed 1 lutego,
2.    Zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r. - takie zwolnienie, poza dotychczasową grupą uprawnionych, mogą uzyskać też osoby wskazane w nowych przepisach.

Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi zasadami dotyczącymi pomocy.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie ZUS w zakładce O ZUS/aktualności.

 

 

11 maja 2020 - Nabór zgłoszeń do projektu "Twój cel - Twoja praca!"

Szukasz swojego miejsca na rynku pracy? Weź udział  udział w projekcie "Twój cel - Twoja praca!"  współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Nabór trwa od 11.05.2020 r. do 02.06.2020 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, jeśli:

 • masz ponad 30 lat,
 • mieszkasz w Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Bytomiu, Świętochłowicach, Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, powiecie gliwickim lub mikołowskim,
 • nie pracujesz, odchodzisz z rolnictwa , jesteś imigrantem, reemigrantem, lub osobą ubogą pracującą, zatrudnioną na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych.

Co oferujemy?

 • wysokiej jakości szkolenia,
 • indywidualne konsultacje zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, 
 • 6-cio miesięczne subsydiowane zatrudnienia,

      oraz wsparcie finansowe w postaci:

 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych).

Co możesz zdobyć?

 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • większą motywację do aktywnego działania,
 • możliwość stałego zatrudnienia.

Masz pytania dotyczące projektu? 

 • Napisz: 50@rarinwestor.pl,
 • Zadzwoń: 32 248 77 86 wew. 23, 30 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00).
 • Przyjdź: Biuro Projektów RAR „INWESTOR” Sp. z o.o. ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska (po uprzednim kontakcie telefonicznym). 

Więcej informacji w zakładce Twój cel - Twoja praca.

 

 

6 maja 2020 - Nabór zgłoszeń do projektu "Projekt praca!"

 

Skorzystaj z szansy na zmiany w Twoim życiu zawodowym i weź udział w projekcie  „Projekt praca!”  współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Nabór trwa od 11.05.2020 r. do 02.06.2020 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, jeśli:

 • masz ponad 30 lat,
 • mieszkasz w Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Bytomiu, Świętochłowicach, Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, powiecie gliwickim lub mikołowskim,
 • nie pracujesz, odchodzisz z rolnictwa , jesteś imigrantem, reemigrantem, lub osobą ubogą pracującą, zatrudnioną na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych.

Co oferujemy?

 • wysokiej jakości szkolenia,
 • indywidualne konsultacje zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, 
 • 6-cio miesięczne subsydiowane zatrudnienia,

      oraz wsparcie finansowe w postaci:

 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych).

Co możesz zdobyć?

 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • większą motywację do aktywnego działania,
 • możliwość stałego zatrudnienia.

Masz pytania dotyczące projektu? 

 • Napisz: 50@rarinwestor.pl,
 • Zadzwoń: 32 248 77 86 wew. 23, 30 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00).
 • Przyjdź: Biuro Projektów RAR „INWESTOR” Sp. z o.o. ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska (po uprzednim kontakcie telefonicznym). 

Więcej informacji w zakładce Projekt praca .

 

 

24 kwietnia 2020 - Dyżur telefoniczny w ZUS

Dyżur telefoniczny dla śląskich przedsiębiorców w zakresie wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej odbędzie się

w najbliższy czwartek 30 kwietnia 2020 r. od 12:00 do 14:00

pod numerem 32 34 90 626.

Zakres udzielanych informacji:
Rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 1.0 i 2.0 – wsparcie z ZUS, w tym:

 • Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.
 • (RDZ),
 • Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (RSP-C),
 • Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D),
 • Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności
 • lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek (RDU),

Jeżeli inicjatywa ZUS spotka się z zainteresowaniem klientów, będą ją kontynuować.

 

 

24 kwietnia 2020 - Nabory w PUP Ruda Śląska w ramach Tarczy Antykryzysowej

Na prośbę Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej przekazujemy informację na temat ogłoszonych naborów w ramach realizacji założeń Tarczy Antykryzysowej:

 • nabór wniosków o udzielenie jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (maksymalnie 5 000 zł dla przedsiębiorcy);
 • nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;
 • nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;
 • nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby, kluby sportowe).

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej PUP Ruda Śląska oraz na Facebook PUP Ruda Śląska

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Działem Rozwoju Zasobów Ludzkich PUP Ruda Śląska, tel. 32 771 59 11; 32 771 59 15; 32 771 59 36.

 

22 kwietnia 2020 - Regulacje prawne Tarczy Antykryzysowej 2.0

Nowe rozwiązania przewidziane w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0.


Nowe rozwiązania przewidują rozszerzenie pomocy dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne w zakresie:
1.    świadczenia postojowego, które:

 • będzie mogło być wypłacone ponownie, ale nie więcej niż trzy razy,

 • będzie mogło być wypłacone po raz kolejny na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe,

 • będzie mogło być wypłacone po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego. 

Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.) nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu czyli warunek, że przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, nie może przekroczyć kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne przyznawanych po raz pierwszy, będzie obowiązywał warunek wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia a nie jak dotychczas przed 1 lutego.

2.    zwolnienia z opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r., które będzie:

 • rozszerzone na firmy zatrudniające od 10 do 49 osób,
 • rozszerzone o płatników będących spółdzielnią socjalną.

W przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnieniem będzie objęte 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Zarówno w przypadku firm zatrudniających od 1 do 9 osób jak i dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnienie będzie przysługiwało płatnikowi składek, który rozpoczął prowadzenie działalności:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i który na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i który na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie będzie się wliczać pracowników młodocianych.

Natomiast płatnik składek - spółdzielnia socjalna będzie mogła być całkowicie zwolniona z obowiązku opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli była zgłoszona jako płatnik składek w ZUS przed dniem 1 kwietnia 2020 r. bez względu na liczbę zatrudnianych osób.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, płatników zatrudniających od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec będzie można również uzyskać jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.

3.    odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą oni mogli skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy:

 • składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki;
 • nie zostały jeszcze opłacone składek, a upłynął już ich termin płatności.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej ZUS.
 

 

 

17 kwietnia 2020 - Tarcza Antykryzysowa w ZUS - jak wypełnić wniosek RSP-D

Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie przekazujemy informacje na temat Wsparcia realizowanego w ramach Tarczy Antykryzysowej - m. in. możliwości złożenia do ZUS wniosku o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność (RSP-D).

Jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą?

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie ZUS.

1 kwietnia 2020 - Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS

Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazujemy informacje na temat Wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?
Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r. Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br. 

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych 
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. 
Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek
Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.
Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?
Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie ZUS

Wnioski można złożyć: 

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty, 
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie ZUS.

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, można liczyć na pomoc pracowników ZUS. Można kontaktować się z nimi telefonicznie. Numery telefonów są dostępne na stronie ZUS.

 

 

16 marca 2020 - Komunikat ws. funkcjonowania Spółki od 16.03.2020 r. do odwołania

W związku z pojawiającymi się zachorowaniami wywołanymi koronawirusem 2019-nCoV w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, Zarząd postanowił:

 1. Wstrzymać bezpośrednią obsługę klientów w RAR „INWESTOR” Sp. z o.o. od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.
 2. Wprowadzić skrócony czas pracy dla pracowników RAR „INWESTOR” Sp. z o.o. tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00 od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.
 3. Umożliwić klientom kontakt bezpośredni, w sprawach ważnych i pilnych, jedynie po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu:

 • elektronicznego: sekretariat@rarinwestor.pl,
 • telefonicznego pod numerem: 32 248 77 86 lub 501 307 198 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-14:00),
 • pod wskazanymi w zakładce Kontakt pozostałymi numerami telefonów oraz adresami e-mail.

Pozostajemy do dyspozycji w razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji.
 

 

13 marca 2020 - Komunikat w sprawie 2019-nCoV

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się zachorowaniami wywołanymi koronawirusem 2019-nCoV w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie firmy jedynie do spraw koniecznych i pilnych.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu:

 • elektronicznego: sekretariat@rarinwestor.pl,
 • telefonicznego pod numerem: 32 248 77 86 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00).

Pozostajemy do dyspozycji w razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji.
 

Z poważaniem, 
Zarząd i pracownicy Rudzkiej Agencji Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o.

 

 

5 marca 2020 - II. edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

 

Rusza II. edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. W terminie 9 - 31 marca br. zostanie uruchomiony nabór wniosków na zadania, które mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy naszego regionu. Zdecyduj na co przeznaczyć 10 milionów złotych. Więcej informacji na stronie internetowej Śląskie. Budżet Obywatelski.

 

Strona 1 z 10
123456789

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.