Kierunek zmiana – bis!

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek zmiana – bis!”  współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy

DZIAŁANIA 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

PODDZIAŁANIE 7.4.2 OutplacementProjekt skierowany jest do:

 • Mieszkańców Rudy Śląskiej, Zabrza, Bytomia, Świętochłowic, Katowic, Chorzowa, powiatu gliwickiego oraz powiatu mikołowskiego.
 • Osób, znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu).
 • Pracowników/byłych pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, z uwzględnieniem spółek węglowych oraz firm z nimi powiązanych z terenu woj. śląskiego.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • wysokiej jakości szkoleń,
 • indywidualnych konsultacji zawodowych i psychologicznych, 
 • 6-cio miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia,

oraz wsparcie finansowe w postaci:

 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych),
 • zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe

Cel główny projektu: złagodzenie negatywnych skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia outplacement’owego 50 osobom, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie oraz pracownikom znajdującym się w okresie wypowiedzenia.

Wartość projektu: 1 017 495,60 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 864 871,26 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2018r. – 31.07.2020r.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • min. 22 osoby uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu;
 • min. 18 osób  po opuszczeniu programu podejmie pracę lub będzie kontynuować zatrudnienie;
 • min. 80 % uczestników, podejmie pracę w okresie do czterech tygodni następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy zdobędą:

 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • większą motywację do aktywnego działania,
 • możliwość stałego zatrudnienia.
   

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!


Kontakt:
Osobiście w biurze projektu w siedzibie RAR INWESTOR
pod tel. 32 248 77 86 wew. 23 lub 22
lub drogą e-mail: 
bp@rarinwestor.pl


Dokumenty do pobrania dotyczące rekrutacji

 


Dokumenty do pobrania dotyczące subsydiowanego zatrudnienia


Data aktualizacji: 06.02.2019 r.

Scroll to Top
Skip to content