Moje małe zmiany w kierunku pracy

Projekt „Moje małe zmiany w kierunku pracy”  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny Rynek Pracy

DZIAŁANIE 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

PODDZIAŁANIE 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT


Projekt skierowany jest do:

 • Mieszkańców obszarów rewitalizowanych miasta Ruda Śląska.
 • Osób pozostającą bez pracy, z wykształceniem maksymalnie średnim, które ukończyły 30 rok życia.
 • Osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tzn. osoby powyżej 50 roku życia lub osoby długotrwale bezrobotne lub osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • wysokiej jakości szkoleń,
 • indywidualnych konsultacji zawodowych i psychologicznych, 
 • 6-cio miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia,

oraz wsparcie finansowe w postaci:

 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych),
 • zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe.

Cel główny projektu: Podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia 20 osobom powyżej 30 roku życia pozostającym bez zatrudnienia o niskich kwalifikacjach zamieszkujących obszary rewitalizowane.

Wartość projektu: 815 622,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 774 841,61 zł

Okres realizacji projektu: 01.03.2019r. – 28.02.2021r.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • min. 12 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
 • min. 12 osób  po opuszczeniu programu podejmie pracę lub będzie kontynuować zatrudnienie;
 • min. 56 % uczestników, podejmie pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy zdobędą:

 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • większą motywację do aktywnego działania,
 • możliwość stałego zatrudnienia.

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Kontakt:
Osobiście w biurze projektu w siedzibie RAR INWESTOR
pod tel. 32 248 77 86 wew. 23 lub 22
lub drogą e-mail: bp@rarinwestor.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:


 

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu „Moje małe zmiany w kierunku pracy”:

 


Data aktualizacji: 21.02.2020 r.

Scroll to Top
Skip to content