Ruda Śląska stawia na podwórka

Projekt „Ruda Śląska stawia na podwórka – integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa społeczności lokalnych – etap 1” 
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

OŚ PRIORYTETOWA IX  Włączenie społeczne

DZIAŁANIA 9.1  Aktywna integracja

PODDZIAŁANIE 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

 

Projekt skierowany jest do:

 • Mieszkańców rewitalizowanych obszarów Miasta Rudy Śląskiej, 
 • Osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • wysokiej jakości szkoleń,
 • indywidualnych konsultacji zawodowych i psychologicznych, 
 • pośrednictwa pracy,
 • akcesoriów związanych z kreowaniem wizerunku (np. kuferek kosmetyczny)
  oraz wsparcie finansowe w postaci:
 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych),
 • zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe

Dla wszystkich mieszkańców rewitalizowanych podwórek przewidziany jest udział w przedsięwzięciu polegającym na opracowaniu koncepcji zagospodarowania fragmentu własnego podwórka oraz wprowadzenie go w życie. Każde podwórko będzie miało do zagospodarowania 5000,00 PLN.

Cel główny projektu: jest przezwyciężenie bierności zawodowej i społecznej 48 osób (niepracujących zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym), mieszkańców rewitalizowanych obszarów miasta Ruda Śląska W projekcie realizowane będą 4 Programy Aktywności Lokalnych (Jeden PAL na jedną dzielnicę). Działaniami w projekcie objętych zostanie również min. 48 osób z otoczenia – działania związane z integracją społeczną (wzmocnienie poczucia tożsamości i spójności lokalnej).

Wartość projektu: 819 365, 40 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  778 397,13 zł

Okres realizacji projektu: 01.06.2018r. – 31.03.2021r.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • min. 18 osób uzyska kwalifikacje i zdobędzie pracę po opuszczeniu programu;


Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy zdobędą:

 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • większą motywację do aktywnego działania,
 • realny wpływ na kształtowanie swojego miejsca zamieszkania.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Kontakt:
Osobiście w biurze projektu w siedzibie RAR INWESTOR
pod tel. 32 248 77 86 wew. 24 lub 22
lub drogą e-mail: pmaj@rarinwestor.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:

Scroll to Top
Skip to content