27 października 2020 – Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Rozwój, firma, sukces!”

 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Rozwój, firma, sukces!”  realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się dnia 04.11.2020 r. (godz. 8:00), a zakończy w dniu 18.11.2020 r. (godz. 15:00).

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji Uczestników, szczegóły dotyczące zasad przyznawania wsparcia finansowego (w tym form zabezpieczenia na wypadek niedotrzymania warunków umowy) zostały podane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (oba regulaminy wraz z załącznikami znajdują się w zakładce „Projekty” – „Projekty aktualne” – „Rozwój, firma, sukces”).

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z dokumentami projektowymi, w tym w szczególności regulaminem rekrutacji.

UWAGA!

Ze względu na obowiązek zachowania reżimu sanitarnego wynikającego z bezpieczeństwa związanego z pojawiającymi się z masowymi zachorowaniami wywołanymi koronawirusem COVID-19 w kraju, mając na uwadze bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, dokumenty zgłoszeniowe powinno się składać w sposób zdalny. Szczegóły zostały opisane w regulaminie rekrutacji.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektów pod numerami tel.: 32 248 77 86 wew. 23, 30 lub na adres e-mail: bp@rarinwestor.pl.  W związku z dużym zainteresowaniem projektem uruchamiamy również dodatkową linię telefoniczną czynną w poniedziałki, środy i piątki od godziny 8:00 do 16:00, a we wtorki i czwartki od godziny 10:00 do 18:00 pod numerem 501 307 145.

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do regulaminów, w tym w szczególności zmiany liczby uczestników i parytetu płci. Pierwotnie projekt skierowany był do 26 osób – w tym 14 kobiet i 12 mężczyzn. Jednak Spółka zwróciła się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach o zwiększenie liczby uczestników do 27 osób. Liczymy, że zmiana ta zostanie zaakceptowana, dlatego dokumentacja projektowa została opracowana pod kątem 27 osób. Jednak w przypadku braku akceptacji WUP, Spółka zmieni dokumenty zgodnie z pierwotnymi założeniami, a gdy w trakcie rekrutacji zmiana zostanie zaakceptowana, niniejsza wiadomość zostanie usunięta.

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content