Efektywna praca w RAR INWESTOR

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. realizuje projekt „Efektywna praca w RAR INWESTOR”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 

OŚ PRIORYTETOWA VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
DZIAŁANIE 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
PODDZIAŁANIE 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej
 

Projekt skierowany jest do:

  • 8 pracowników Rudzkiej Agencji Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. zatrudnionych na minimum 0,5 etatu (4 kobiet i 4 mężczyzn)

W ramach projektu przewiduje się:

  • doposażenie stanowisk pracy do potrzeb pracowników wykonujących na co dzień prace biurowe. Stanowiska pracy wyposażone zostaną w ergonomiczne krzesła biurowe (8 szt.), ergonomiczne biurka (6 szt.), bezprzewodowe klawiatury i myszki (8 zestawów), ergonomiczne podnóżki (5 szt.) oraz oczyszczacze powietrza (2 szt.).
  • realizację szkoleń z zakresu praktycznych zasada zastosowania ergonomii i higieny pracy w pracy biurowej oraz sposobów radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w RAR INWESTOR poprzez poprawę ergonomii pracy dzięki zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań tj. zakup ergonomicznych mebli i wyposażenia (działania prewencyjne) oraz wzrost wiedzy pracowników z zakresu zdrowotnych czynników ryzyka w pracy i podniesienie świadomości dot. podejmowania prewencyjnej profilaktyki zdrowotnej celem ograniczenia/eliminowania niekorzystnych czynników zdrowotnych (działania świadomościowe).

Wartość projektu: 73 375,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 62 368,75 zł
Okres realizacji projektu: 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.

Planowane efekty realizacji projektu:

  • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 7 osób
  • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 1 osoba

Kontakt:
Biuro projektów

tel. 32 248 77 86 wew. 30,23

e-mail: bp@rarinwestor.pl

Scroll to Top
Skip to content