RODO

INFORMACJE
DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W RUDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU „INWESTOR” SP. Z O.O.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (dalej RAR), adres: ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska, telefon: (+32) 32 248 77 86, e-mail: sekretariat@rarinwestor.pl
   
 2. RAR przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach związanych z realizacją usług o charakterze finansowym, usług doradczych i informacyjnych oraz usług mających na celu wspieranie przedsiębiorców w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej i zawodowej, głównie z wykorzystaniem wsparcia z funduszy Unii Europejskiej:
 • Podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z RAR (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO)
 • Udzielanie odpowiedzi, informacji, konsultacji z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej i planowanej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Realizacji umowy zawartej z RAR (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na RAR wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność RAR, w tym zwłaszcza w związku z obowiązkami podatkowymi i z zakresu rachunkowości, zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Oceny w związku z tworzeniem modeli ratingowych i statystycznych, w celu poprawy zarządzania ryzykiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej niezawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez RAR w trakcie wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez RAR po wygaśnięciu umowy i w razie odstąpienia od jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Administracji wewnętrznej RAR, w tym utrzymania infrastruktury IT, analizy portfela pożyczkowego, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane Klienta mogą być przekazywane do: biur informacji gospodarczych lub kredytowych, podmiotów realizujących czynności związane z realizacją usług przez RAR (np. monitoring pożyczek, ewaluacja projektów), banków w zakresie realizacji płatności i innych podmiotów upoważnionych do odbioru danych osobowych Klienta na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
   
 2. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z RAR, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub zobowiązań umownych, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
   
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez RAR przysługuje Pan/Panu prawo:
 • dostępu do treści danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
  na podstawie odpowiednich przepisów (art.15 – 21) Rozporządzenia RODO.
 1. W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. 
   
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez RAR Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   
 3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w RAR sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@rarinwestor.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych RAR Inwestor Sp. z o.o. ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska
   
 4. W zakresie, w jaki przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia  i realizacji umowy z RAR, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy; podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
Scroll to Top
Skip to content