"HoReCa - Dotacje na inwestycje"

O projekcie:

Wartość przedsięwzięcia: 223 397 415,00zł
Wartość dofinansowania z KPO: 223 397 415,00zł
Maksymalne dofinansowanie: do 90%, w ramach pomocy de minimis i do 540 000,00zł.
Czas na realizację inwestycji: do 31 stycznia 2026r.
Projekt realizowany będzie na terenie województwa śląskiego, łódzkiego oraz opolskiego. 
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. zo.o. jest partnerem realizującym projekt na terenie województwa śląskiego.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie przedsięwzięć MŚP mających na celu rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Wsparcie udzielone będzie na realizację przedsięwzięć MSP w celu wzmocnienia odporności przedsiębiorstwa na zmieniającą się sytuację rynkową, podniesienie zdolności adaptacji do zmian rynkowych i zapewnienie możliwości ich dalszego rozwoju i obejmie:
 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, takie jak roboty budowlane (w tym budowa i rozbudowa obiektów), nowe linie produkcyjne, maszyny i urządzenia niezbędne do uruchomienia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją (w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów), a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej i inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów czy sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa;

 • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych;

 • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Planowane efekty projektu zakładają udzielenie wsparcia łącznie dla 673 przedsięwzięć MSP, w tym:
 • dla województwa śląskiego  – 401 szt.

 • dla województwa opolskiego – 94 szt.

 • dla województwa łódzkiego – 178 szt.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A z Bielska Białej realizować będzie projekt na terenie woj. śląskiego, opolskiego i łódzkiego we współpracy z:

 • Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

 • Rudzką Agencją Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.

 • Fundacją Rozwoju Śląska w Opolu
 • Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.
Szczegółowe informacje dostępne już w krótce na stronie www.horeca-kpo.pl
Scroll to Top
Skip to content