Rozwój, firma, sukces!

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Rozwój, firma, sukces!”  współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 

OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy

DZIAŁANIA 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie

PODDZIAŁANIE 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs

 

Projekt skierowany jest do 56 osób (26 osób w pierwszej edycji – listopad 2020, 30 osób w drugiej – grudzień 2021) powyżej 30 r.ż. zamieszkujących Subregion Centralny woj. śląskiego, planujących rozpocząć działalność gospodarczą, tj.:

a) osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby:

 • w wieku 50 lat i więcej;
 • kobiety;
 • z niepełnosprawnością;
 • długotrwale bezrobotne;
 • o niskich kwalifikacjach,

b) pozostałe grupy tj. osoby:

 • reemigranci – w tym repatrianci;
 • imigranci (w tym polskiego pochodzenia);
 • ubogie pracujące;
 • odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
 • zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

c) w ostatnich 12 miesiącach nie prowadziły działalności gospodarczej.

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • szkoleń z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym sporządzania biznesplanu.
 • konsultacji przy sporządzaniu biznesplanu.

Oraz pomoc finansową w postaci:

 • dotacji  na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,
 • comiesięcznego wsparcia pomostowego, pozwalającego pokryć bieżące wydatki związane z działalnością gospodarczą przez okres 6/12 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy, w wysokości 2 800,00 zł miesięcznie.

 
Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa wśród 56 osób (w tym 29 kobiet) powyżej 30 r.ż., zamieszkujących Subregion Centralny woj. śląskiego poprzez udzielenie indywidualnego i kompleksowego wsparcia merytorycznego i finansowego prowadzącego do rozpoczęcia i efektownego prowadzenia działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 3 843 633,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 715 991,83 PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 30.06.2023 r.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Wsparcie w ramach projektu:  56 osób (26 osób w pierwszej edycji, 30 osób w drugiej).
 • Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą: 56 osób.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy:

 • podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • poprawią sytuację zawodową i zwiększą swoją pozycję na rynku pracy,
 • uzyskają bezzwrotną pomoc finansową w postaci dotacji i wsparcia pomostowego.

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu:

– I edycja od 04.11.2020 r. (godz. 8:00), do 18.11.2020 r. (godz. 15:00),

– II edycja od 21.12.2021 r. (godz. 8:00), do 17.01.2022 r.

 

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji Uczestników, szczegóły dotyczące zasad przyznawania wsparcia finansowego (w tym form zabezpieczenia na wypadek niedotrzymania warunków umowy) zostały podane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (oba regulaminy wraz z załącznikami znajdują się poniżej).

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z dokumentami projektowymi, w tym w szczególności regulaminem rekrutacji.

 

UWAGA!

Ze względu na obowiązek zachowania reżimu sanitarnego wynikającego z bezpieczeństwa związanego z pojawiającymi się z masowymi zachorowaniami wywołanymi koronawirusem COVID-19 w kraju, mając na uwadze bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, dokumenty zgłoszeniowe powinno się składać w sposób zdalny. Szczegóły zostały opisane w regulaminie rekrutacji.

 

Kontakt:
Paulina Błaszczyk

tel.: 32 248 77 86 wew. 23, 30

adres e-mail: pblaszczyk@rarinwestor.pl

 


 

Dokumenty do pobrania dotyczące rekrutacji – 2 nabór:

 

Załączniki nr 1-8 pozostają bez zmian i są dostępne poniżej w miejscu: Dokumenty do pobrania dotyczące rekrutacji – 1 nabór.

 


 

Dokumenty do pobrania dotyczące rekrutacji – 1 nabór:

 


 

Dokumenty do pobrania dotyczące przyznawania środków finansowych:

 


 

Dokumenty do pobrania do podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego:


 

W wyniku zakończenia procedury rekrutacji do projektu „Rozwój, firma, sukces!”, udostępniamy Państwu listy rankingowe, w podziale na kobiety i mężczyzn, osób, które zakwalifikowały się do projektu.

Dokumenty do pobrania dotyczące rekrutacji – 2 nabór:


 

Informujemy, iż Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Rozwój, firma, sukces!”. Nabór trwać będzie od 22.03.2021 r. do 30.04.2021 r., w następujących okresach:

 • I. 22.03.- 26.03.2021 r.
 • II. 29.03.- 02.04.2021 r.
 • III. 06.04.- 09.04.2021 r.
 • IV. 12.04.- 16.04.2021 r.
 • V. 19.04.- 23.04.2021 r.
 • VI. 26.04.- 30.04.2021 r.

Uczestnicy zobowiązani są złożyć biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami określonymi w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Dokumentację należy składać w 1 egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska.

Każdemu uczestnikowi przysługuje pomoc oficera dotacyjnego, w wymiarze 6 godzin, w techniczno – formalnym wypełnieniu biznesplanu. Oficer będzie kontaktować się indywidualnie z każdym uczestnikiem.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Projektu: tel. 32 248 77 86 wew. 23, e-mail: bp@rarinwestor.pl.

 

Dokumenty do pobrania dotyczące naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości:

 

Lista rankingowa dot. projektu „Rozwój, firma, sukces!”:

wyniki ocen w ramach I. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 22.03.- 26.03.2021 r.

Lp.NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANUŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1.1/BP/RFS/202195

 

Lista rankingowa dot. projektu „Rozwój, firma, sukces!”:

wyniki ocen w ramach II. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 29.03.- 02.04.2021 r.

Lp.NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANUŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1.2/BP/RFS/202188,5

 

Lista rankingowa dot. projektu „Rozwój, firma, sukces!”:

wyniki ocen w ramach III. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 06.04.- 09.04.2021 r.

Lp.NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANUŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1.3/BP/RFS/202196

 

Lista rankingowa dot. projektu „Rozwój, firma, sukces!”:

wyniki ocen w ramach IV. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 12.04-16.04.2021 r.

Lp.NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANUŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1.4/BP/RFS/202197,5
2.6/BP/RFS/202196
3.5/BP/RFS/202195

 

Lista rankingowa dot. projektu „Rozwój, firma, sukces!”:

wyniki ocen w ramach V. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 19.04-23.04.2021 r.

Lp.NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANUŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1.7/BP/RFS/2021100
2.8/BP/RFS/2021100
3.9/BP/RFS/202199
4.10/BP/RFS/202198,5
5.12/BP/RFS/202194
6.11/BP/RFS/202192,5

 

Lista rankingowa dot. projektu „Rozwój, firma, sukces!”:

wyniki ocen w ramach VI. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 26.04-30.04.2021 r.

Lp.NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANUŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1.14/BP/RFS/2021100
2.22/BP/RFS/2021100
3.16/BP/RFS/202199
4.25/BP/RFS/202199
5.19/BP/RFS/202198
6.27/BP/RFS/202198
7.23/BP/RFS/202197
8.24/BP/RFS/202197
9.15/BP/RFS/202197
10.18/BP/RFS/202196
11.21/BP/RFS/202194
12.26/BP/RFS/202192
13.20/BP/RFS/202190,5
14.17/BP/RFS/202190
15.13/BP/RFS/202187,5

 

Niniejszym informuję, iż Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Rozwój, firma, sukces!”. Nabór trwać będzie od 29.03.2021 r. do 18.06.2021 r.

Osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest każdy uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu.

Uczestnicy zobowiązani są złożyć wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego  wsparcia pomostowego z harmonogramem  rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, wraz z załącznikami, zgodnie z zasadami określonymi w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Dokumentację należy składać w 1 egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Projektu: tel. 32 248 77 86 wew. 23, e-mail: bp@rarinwestor.pl.

 


Data aktualizacji: 18.02.2022 r.

Scroll to Top
Skip to content