Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rudzkiej Agencji Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.  

Publikacja strony internetowej nastąpiła w 2005 r.

Ostatnia istotna aktualizacja strony nastąpiła w 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • Brak dostępności języka migowego,
  • Mapa jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • Dokumenty nie mają dowiązanych etykiet tekstowych,
  • Elementy nietekstowe nie mają opisów alternatywnych,
  • Występują niejasne cele linków.

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.11.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez spółkę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem spółki, e-mail: sekretariat@rarinwestor.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 248 77 86 wew. 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej mieści się w następującej lokalizacji: 41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 6.

Budynek posiada dwa wejścia do budynku: jedno wejście od ul. Wolności (wejście po schodach, brak platformy), drugie wejście od ul. Bankowej (wejście bez schodów, z podjazdem, od strony parkingu). Do wejścia do budynku od ul. Wolności i od ul. Bankowej prowadzi utwardzone dojście o szerokości co najmniej 1,5 metra. Wejścia zapewniają dostęp do wszystkich części budynku spółki. Drzwi do budynku (od ul. Bankowej) są dostosowane do łatwego wjazdu dla osób na wózkach. Szerokość korytarzy na parterze budynku umożliwia poruszanie się osobom na wózkach.

Do wejścia do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie i informacje głosowe. Brak pętli indukcyjnych do obsługi indywidualnej interesanta. Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego zarówno na miejscu i on-line. Budynek, w którym mieści się spółka, pozbawiony jest windy osobowej.

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze budynku, ale jest możliwość obsługi interesanta na parterze w sali konferencyjnej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Cały budynek posiada oznakowanie o kierunku wyjścia z budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest oznakowana (tabliczki na drzwiach toalet) i znajduje się na parterze budynku.

Na parkingu brak oznaczenia miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Scroll to Top
Skip to content