Ku Lepszej Przyszłości!

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Ku Lepszej Przyszłości !”  współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
 

OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne
DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja
PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs
 

Projekt skierowany jest do:

 • mieszkańców Rudy Śląskiej, Bytomia, Chorzowa, Katowic, Świętochłowic, Zabrza, powiatu gliwickiego, powiatu mikołowskiego;
 • osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • zaplanowanej Indywidualnej Ścieżki Reintegracji;
 • warsztatów asertywności i pracy w zespole;
 • indywidualnego wsparcia doradcy osobistego (przez cały okres projektu);
 • indywidualnego wsparcia psychologicznego;
 • warsztatów z kreowania wizerunku;
 • kuferków kosmetycznych;
 • wysokiej jakości szkoleń zawodowych;
 • 6-cio miesięcznych staży zawodowych;
 • pośrednictwa pracy;
 • opiekuna środowiskowego;
 • Mobilnego Punktu Eksperckiego (np. wsparcie prawne, księgowe, konsultacje zdrowotne etc.);
 • rodzinnych warsztatów edukacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych (robotyka).

oraz wsparcie finansowe w postaci:

 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych);
 • stypendium stażowego;
 • zwrotu kosztów dojazdu na warsztaty, szkolenia zawodowe i staż.

Cel główny projektu:

Przezwyciężenie bierności zawodowej i społecznej 36 osób (21K i 15M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mieszkańców Rudy Śląskiej oraz miast i powiatów ościennych (Bytom, Chorzów, Katowice, Świętochłowice, Zabrze, powiat gliwicki, powiat mikołowski.

Wartość projektu: 631 245,35 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 536 558,54 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2020r. – 30.04.2023 r.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • 36 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem;
 • min. 12 osób uzyska nowe kwalifikacje lub kompetencje;
 • min. 9 osób uzyska zatrudnienie.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy zdobędą:

 • większe poczucie własnej wartości;
 • motywację do zaangażowania się w życie społeczne i zawodowe,
 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • możliwość stałego zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Kontakt:
Marcin Lipka

tel. 32 248 77 86 wew. 22

e-mail: mlipka@rarinwestor.pl .

 


 

Dokumenty do pobrania dotyczące rekrutacji:

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu [113 Kb] DOCX

 


 

Dokumenty do pobrania dotyczące zwrotu kosztów dojazdu:


Data aktualizacji: 24.06.2021 r.

Scroll to Top
Skip to content