PIERWSZY BIZNES - WSPARCIE  W STARCIE

Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie realizowany

przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowanie projektu z UE: 556.175.572,36 PLN

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, oraz

usługi doradztwa i szkolenia

w ramach

„Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oraz „Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS)” finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w okresie programowania 2021 – 2027 oraz Funduszu Pracy.

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do podpisanej w dniu 18.06.2024r. Umowy Operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr 2/WWS/224/2024/XI/EFS/047 KONSORCJUM w składzie: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku – Białej (Lider Konsorcjum), Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Spółka z o.o., Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, działający wspólnie jako PARTNERZY FINANSUJĄCY, ogłaszają:

NABÓR WNIOSKÓW         
o udzielenie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu         
PIERWSZY BIZNES- WSPARCIE W STARCIE,         
który rozpoczynamy w dniu 02.07.2024r.

w Makroregionie południowym obejmującym województwa: śląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i łódzkie.

Środki przeznaczone na realizację programu Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie

w Makroregionie południowym wynoszą łącznie: 16 680 000,00 zł

Celem realizacji projektu jest udzielenie wsparcia finansowego, szkoleniowego oraz doradczego dla osób, które planują podjęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia szkoleniowego i doradczego pożyczkobiorcom w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O POŻYCZCE
PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE

Pożyczki oraz usługi doradcze i szkoleniowe przyznawane są zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 Kto może ubiegać się o pożyczkę:

 • bezrobotni,

 • poszukujący pracy, niezatrudnieni i niewykonujący innej pracy zarobkowej;

 • studenci ostatniego roku studiów, niezatrudnieni i niewykonujący innej pracy zarobkowej,

 • poszukujący pracy opiekunowie osób z niepełnosprawnością,

 • poszukujący pracy, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia.

Najważniejsze warunki do spełnienia przez Wnioskodawcę (wszystkie warunki określone szczegółowo w REGULAMINIE):

 • w okresie 12 miesięcy (poprzedzających dzień złożenia wniosku) nie prowadził działalności gospodarczej oraz nie pozostawał w okresie zawieszenia,

 • w okresie dwóch lat (przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę)  nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,

 • na dzień składania wniosku nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań publicznoprawnych lub cywilnoprawnych.

Jaką kwotę pożyczki można otrzymać?

Maksymalna wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które obowiązuje w dniu złożenia wniosku i obowiązującego w dniu podpisania umowy z pożyczkobiorcą.

 • Na dzień 10 czerwca 2024r. wysokość przeciętnego wynagrodzenia wynosi 8147,38 zł.

Na jaki okres spłaty udzielane są pożyczki?

Maksymalny okres spłaty pożyczki –  7 lat,  w tym możliwy okres karencji w spłacie kapitału do 12 m-cy.

Jak oprocentowana jest pożyczka?

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi, w skali roku,

0,25 stopy redyskonta weksli

lub

0,1 stopy redyskonta weksli dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych lub pożyczek dla poszukujących pracy opiekunów osób z niepełnosprawnościami

  • Obowiązująca od dnia 05 października 2023r. stopa redyskonta weksli wynosi 5,80%

Na co można wydatkować środki z udzielonej pożyczki?

Środki pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej są przeznaczane wyłącznie na wydatki niezbędne do jej podjęcia zgodnie z REGULAMINEM, ponoszone przez pożyczkobiorców zgodnie z regulacjami unijnymi i krajowymi.


Pożyczki nie mogą być łączone z innymi środkami publicznymi, w tym środkami unijnymi, przeznaczonymi na podjęcie działalności gospodarczej.

Czy pożyczka podlega umorzeniu?
Tak, jest możliwe częściowe umorzenie pożyczki po spełnieniu określonych
REGULAMINIE warunków w części równej 6krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia nie więcej niż 50 % wartości pożyczki.


Jakie są opłaty za udzielenie pożyczki?

Pożyczkobiorca nie ponosi prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem.

Jakie jest wymagane zabezpieczenie pożyczki?

Obligatoryjnym zabezpieczenie spłaty i zwrotu pożyczki jest:

 • weksel własny in blanco, i
 • poręczenie dwóch osób fizycznych 

W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, zamiast poręczenia, może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty zaakceptowane przez partnera finansującego.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW I WZORY DOKUMENTÓW

Partnerzy finansujący przyjmują wnioski o pożyczki do czasu wyczerpania się środków przeznaczonych na realizację programu w ramach Makroregionu południowego.
Wnioski można składać w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z opisaną w ZASADACH NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW procedurą.

W załączeniu przedstawiamy kompletny WYKAZ PLACÓWEK w całym Makroregionie południowym wraz z danymi do kontaktu poszczególnych Partnerów Finansujących i ich placówek.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach całego Makroregionu południowego. Natomiast po uzyskaniu ewentualnej negatywnej decyzji co do złożonego wniosku, może złożyć kolejny wniosek. Zalecamy by wnioski składać do partnera finansującego najbliżej umiejscowionego w stosunku do planowanego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami należy dostarczać w formie wydruku podpisanego czytelnie do wybranego partnera finansującego na adres wskazany w wykazie placówek i jego stronie internetowej (jego siedziby, biura lub placówki terenowej).

Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP należy przesłać na wskazany w wykazie placówek adres mailowy wybranego partnera finansującego.

Kontakt do biura Rudzkiej Agencji Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej:
ul. Wolności 6; 41-700 Ruda Śląska
mail: wws@rarinwestor.pl; tel. 32 248 77 86; 32244 21 87

Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
Poniżej publikujemy REGULAMIN udzielania pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz świadczenia usług doradztwa szkoleń wraz z WNIOSKIEM wymaganymi załącznikami.

Wnioskodawca zobligowany jest do stosowania wersji kolorowej wniosku i załączników. W przypadku braku możliwości przygotowania wydruku papierowego w kolorze należy wypełnić wniosek i załączniki w udostępnionej wersji monochromatycznej dokumentów.

ZŁÓŻ PRAWIDŁOWO WNIOSEK tj.  ZGODNIE ZE

 SCHEMATEM SKŁADANIA WNIOSKU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KOLOR   FORMULARZE ZGŁOSZENIOWY MONOCHROMATYCZNY

REGULAMIN nr 3 udzielania pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz świadczenia usług doradztwa i szkoleń

Wniosek o udzielenie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie

ZAŁĄCZNIKI do wniosku:

 • WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA (Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki – UWAGA wypełnia Partner finansujący, dlatego brak możliwości pobrania pliku)
 • OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS (Załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie pożyczki)
 • OŚWIADCZENIE O NIEUBIEGANIU SIĘ O INNE ŚRODKI PUBLICZNE NA WNIOSKOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE (Załącznik nr 3 do Wniosku o udzielenie pożyczki)
 • OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA (Załącznik nr 4 do Wniosku o udzielenie pożyczki)
 • OŚWIADCZENIE O NIEWYKONYWANIU ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ (Załącznik nr 5 do Wniosku o udzielenie pożyczki)
 • OŚWIADCZENIE O BYCIU OPIEKUNEM OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (Załącznik nr 6 do Wniosku o udzielenie pożyczki) (jeśli dotyczy)
 • Potwierdzenie osiąganych dochodów przez poręczyciela (oraz małżonka poręczyciela i małżonka wnioskodawcy w przypadku wspólnoty majątkowej małżeńskiej) np. ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYSOKOŚCIACH WYNAGRODZENIA (Załącznik nr 7 do Wniosku o udzielenie pożyczki – zaświadczenie może być dostarczone na innym druku pod warunkiem zawarcia w nim wszystkich wymaganych informacji
 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezgłoszeniu wnioskodawcy do ubezpieczenia (jeśli dotyczy, w przypadku zgłoszenia zaświadczenie o formie zgłoszenia)
 • Kopia/kopie Zaświadczenia/Zaświadczeń o pomocy de minimis (dotyczy Wnioskodawcy, który otrzymał pomoc de minimis w okresie ostatnich trzech lat podatkowych), potwierdzona ze zgodnością z oryginałem
 • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami odpowiednich należności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku
 • Zaświadczenie z uczelni o kontynuacji nauki na ostatnim roku studiów (dotyczy studenta)
 • Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu bezrobotnego (dotyczy bezrobotnego)
 • Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu poszukującego pracy (dotyczy poszukującego pracy)
 • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (dotyczy opiekuna osoby z niepełnosprawnością)
 • Oświadczenie potwierdzające prawo opieki (dotyczy opiekuna osoby z niepełnosprawnością)
 • Zaświadczenie potwierdzające wysokość osiąganych przychodów z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę (jeśli dotyczy)

Dodatkowe załączniki wymagane przez Partnera Finansującego:

Dodatkowe dokumenty do zapoznania się:

Dokumenty związane z zawarciem umowy pożyczki:

 • wzór OŚWIADCZENIA MSP (do uzupełnienia i dostarczenia po decyzji i założeniu działalności gospodarczej a przed podpisaniem umowy pożyczki)
 • FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (aktualizacja formularza złożonego z wnioskiem o udzielenie pożyczki) 

 • OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS (aktualizacja oświadczenia złożonego z wnioskiem o udzielenie pożyczki)
 • wzór UMOWY POŻYCZKI WWS
 • OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA SPÓŁKI CYWILNEJ (Załącznik nr Regulaminu nr 3 udzielania pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz świadczenia usług doradztwa i szkoleń w ramach „Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oraz „Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027” (FERS) (jeśli dotyczy)
 • ZASADY DOKUMENTOWANIA I ROZLICZANIA WYDATKÓW WWS (załącznik nr 1 do umowy pożyczki WWS)

 • ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI WWS (załącznik nr 2 do umowy pożyczki WWS)

 • HARMONOGRAM SPŁAT (załącznik nr 3 do umowy pożyczki WWS) (załącznik generowany przy podpisaniu umowy pożyczki w wersji prognozowanej i po wypłacie w ostateczny/rzeczywisty harmonogram spłat

 • TABELA OPŁAT I PROWIZJI WWS

SZKOLENIA I DORADZTWO

Doradztwo i szkolenia w ramach Rządowego Programu Pierwszy biznes – wsparcie w starcie dostępne są dla osób ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej i dla pożyczkobiorców po zawarciu umowy pożyczki.

Doradztwo oraz szkolenie dla osób ubiegających się o pożyczkę obejmuje w szczególności wsparcie :

 • w przygotowaniu wniosku, sporządzania opisu i kosztorysu przedsięwzięcia,
 • zakładaniu działalności gospodarczej.

Doradztwo oraz szkolenie na rzecz osób, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej obejmuje w szczególności tematyki:

 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • formy opodatkowania działalności gospodarczej,
 • prowadzenia księgowości

Uzyskanie doradztwa i szkoleń przez pożyczkobiorcę stanowi pomoc de minimis.

Usługi doradztwa i szkoleń dla pożyczkobiorców świadczone są zgodnie z REGULAMINEM na podstawie informacji zawartej we WNIOSKU o udzielenie pożyczki.

Sprawdź najbliższe szkolenia w: HARMONOGRAMIE WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Osoby do kontaktu w sprawie informacji o pożyczce Pierwszy biznes  – Wsparcie w starcie dostępne w godzinach otwarcia biura Rudzkiej Agencji Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej:

 • Adam Malejka – tel. 32 2442 187

 • Piotr Maj – tel. 32 2442 187

Scroll to Top
Skip to content