O projekcie:

Okres realizacji projektu – 01.01.2024 – 31.12.2028
Całkowita wartość projektu wynosi 24 834 683.50 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 24 308 775.57 zł

nOWES to projekt realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. oraz Fundacji Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej.

Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych (PS) oraz wykorzystanie innych form wsparcia dla zwiększenia potencjału nowotworzonych oraz istniejących podmiotów ekonomii społecznej w subregionie centralno-zachodnim województwa śląskiego.

Kluczowym zadaniem będzie tworzenie miejsc pracy z wykorzystaniem bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie tych stanowisk w PS oraz innych źródeł finansowania publicznego (PFRON, Fundusz Pracy) , finansowanie zwrotne. Planuje się wspieranie istniejących oraz tworzenie nowych PS, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w tym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego (JST) oraz przedsiębiorcami, co ułatwia tworzenie stabilnych podmiotów realizujących funkcje reintegracji zawodowej i społecznej w długim okresie.

 

Wzmocnienie działań reintegracyjnych będzie możliwe dzięki udzielaniu dofinansowań do realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego dla osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kompleksowym uzupełnieniem tych działań będą dodatkowe instrumenty wsparcia w postaci m.in. doradztwa, szkoleń, pakietów marketingowych i rozwojowych, służąc inicjowaniu tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz wzrostowi efektywności istniejących w zakresie prowadzonej przez nie działalności statutowej i gospodarczej. Istotnym elementem wsparcia będą działania animacyjne ukierunkowane na aktywizację społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych do podejmowania inicjatyw z obszaru ES.

 

Planowane efekty projektu zakładają stworzenie co najmniej 225 dobrej jakości miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w stabilnych PS. Ponadto planowane jestobjęcie wsparciem co najmniej 228 podmiotów ekonomii społecznej, co ma zwiększyć możliwości realizacji przez nie celów i usług społecznych.

 

Nasze działania kierujemy do:
 • osób fizycznych w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym,

 • członków grup inicjatywnych, osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego (JST) i jego jednostek organizacyjnych zamierzających powołać podmiot ekonomii społecznej/przedsiębiorstwo społeczne (PES/PS)

 • podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych

 • biznesu,

 • podmiotów zatrudnienia socjalnego/ PUP/ otoczenia ES.

Co oferujemy:
 • wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy

 • maksimum 10 miejsc pracy/organizację;

 • wsparcie doradcze w założeniu i prowadzeniu PS

Co zyskujesz:

31 229,00 (utworzenie miejsca pracy) + 32 400,00 (utrzymanie miejsca pracy) = 63 629,00 zł/miejsce pracy przy zatrudnieniu na pełny etat; istnieje możliwość utworzenia miejsca pracy w wymiarze ½ lub ¾ etatu.(wg. stanu na 15.03.2024). W przyszłych latach wartość stawki dotacji może zostać indeksowana.

Ważne: Utworzone miejsca pracy muszą zostać utrzymane przez okres 18 miesięcy; niezbędne jest zabezpieczenie dotacji w wysokości 130% przyznanego wsparcia na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy.

Dla kogo miejsca pracy?

 • osób bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP);

 • osób z niepełnosprawnością;

 • absolwentów Centrów Integracji Społecznej oraz absolwenta Klubów Integracji Społecznej;
 • osób o niskich dochodach (uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej);
 • osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego;
 • osób starszych (które ukończyły 60 rok życia);
 • osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
Dodatkowe formy wsparcia
 • Szkolenia zależne od zapotrzebowania PES, w tym m.in. prawne, księgowo podatkowe, kadrowe, osobowe
 • Doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb w tym. m.in. pomoc w założeniu PES/PS, wsparcie w bieżącej działalności statutowej i gospodarczej PES/PS, uzyskaniu statusu PS, sieciowanie i współpracę międzysektorową, wsparcie biznesowe
 • Doradztwo specjalistyczne obejmujące m.in. tematykę prawną, księgowo-finansową, kadrową, osobową
 • Pakiety marketingowe do 11 000,00 zł

 • Pakiety rozwojowe do 7 000,00 zł

 • Targi Ekonomii Społecznej (możliwość zaprezentowania swoich towarów i usług przez PES i PS).

Kiedy ruszamy? Rozpoczęcie naborów przez nOWES – wkrótce

Gdzie działamy? nOWES działa w subregionie centralno-zachodnim tj. na obszarze powiatów lublinieckiego, tarnogórskiego oraz miast Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska i Katowice.

Więcej informacji udzielą doradcy nOWES tel. 32 248 77 86 wew. 30 lub 501307145 

Ulotka nOWES

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie
Scroll to Top
Skip to content