Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” (dalej: OWES) jest prowadzony przez:
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej – 
Lider projektu
Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. – Partner 1 
Telewizje Polską S.A. w Warszawie, Oddział Terenowy w Katowicach –Partner 2
Vinci & Vinci Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata, M. Zychla, P. Vinci Spółka Komandytowa – Partner 3
Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym – Partner 4 

Obszar realizacji:
OWES realizuje działania na terenie m. Katowice, m. Ruda Śląska, m. Bytom, m. Piekary Śląskie, powiatu tarnogórskiego, powiatu lublinieckiego.

Czas realizacji:
1.08.2015 r. – 31.07.2018 r.

Wsparcie w ramach OWES kierowane jest do:

 • osób fizycznych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
 • podmiotów ekonomii społecznej i ich pracowników,
 • pracowników jednostek sektora finansów publicznych,
 • partnerów społecznych i gospodarczych, w tym przedsiębiorców.

Działania OWES obejmują:

1. Świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych, w tym m.in.:

 1. spotkania animacyjne,
 2. warsztaty wymiany doświadczeń,
 3. szkoła liderów ekonomii społecznej).

2. Wsparcia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych  i wsparcia już funkcjonujących w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc pracy.

3. Świadczenia profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania PES w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników  podmiotów ekonomii społecznej oraz wspieranie powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej, w tym m.in.:

 1. szkolenia z zakresu księgowości i finansów, zarządzania, źródeł finansowania, marketingu,
 2. doradztwo biznesowe, specjalistyczne (marketingowe, finansowo-księgowe, prawne),
 3. pakiety usług marketingowych dla PES działających na rynku (w tym m.in.: doradztwo marketingowe, warsztaty tworzenia strategii marketingowej, opracowanie marketing mix, produkcja i emisja programu promocyjnego).

4. Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej i inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną oraz uzupełniająco instytucji wspierających ekonomię społeczną, w tym m.in.: tworzenie i rozwój franczyz społecznych dla Przedsiębiorstw Społecznych.

Celem głównym projektu jest wzrost liczby i stabilność miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej na obszarze centralno – zachodnim województwa śląskiego.

W ramach projektu wsparcie uzyska co najmniej:

 • 541 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • 136 podmiotów ekonomii społecznej,
 • 10 grup inicjatywnych.

W ramach projektu przewidziano m.in.:

 • powstanie 117 miejsc pracy,
 • rozpoczęcie prowadzenie działalności odpłatnej statutowej lub działalności gospodarczej przez co najmniej 2 organizacje pozarządowe,
 • wzrost obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem o co najmniej 2%.
   

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!KONTAKT
Specjalista ds. ekonomii społecznej – Marcin Lipka tel. 32 248 77 86 wew. 24, e-mail: mlipka@rarinwestor.pl
Specjalista ds. diagnozy i wsparcia PES i PS – Piotr Maj tel. 32 248 77 84 wew. 24, e-mail: pmaj@rarinwestor.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:

Scroll to Top
Skip to content