Fundusz Pożyczkowy PROFIT

LINIA POŻYCZEK DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Projekt ten realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
Działanie 1.2. „Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw”. 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POŻYCZKĘ:

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI

Pożyczka na bieżące wydatki udzielana jest w kwocie od 10 000,00 zł. do 600 000,00 zł.
Pożyczka na wydatki inwestycyjne udzielana jest w kwocie od 10 000,00 zł. do 900 000,00 zł.

PRZEZNACZENIE POŻYCZEK

Pożyczka na bieżące wydatki może być przeznaczona na finansowanie:

  1. Wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług.
  2. Spłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z przetworzeniem / sprzedażą/ świadczeniem usług.
  3. Spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów, leasingu bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być przeznaczona na finansowanie: 

  • Zakupu nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • Zakupu gruntu przewidzianego na potrzeby inwestycji związanej z działalnością gospodarczą,
  • Budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • Zakupu maszyn, urządzeń i infrastruktury technicznej w tym również środków transportu bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • Zakupu wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • Nakładów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, projektowej itp.,
  • Innych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.


WKŁAD WŁASNY

OKRES KREDYTOWANIA
Pożyczki na bieżące wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą mogą być udzielane na okres do 60 miesięcy z możliwością karencji spłaty rat kapitałowych do 6 miesięcy.

Pożyczki na wydatki inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 120 miesięcy z możliwością karencji spłaty rat kapitałowych do 10 miesięcy.

OPROCENTOWANIE

Pożyczki oprocentowane są wg stopy referencyjnej ogłaszanej przez Komisję Europejską powiększonej o marżę od 2,5-6%. 
Od 1 stycznia 2024 r. stopa bazowa wynosi 5,68%.

PROWIZJA
Od 2 % do 3% kwoty pożyczki 

BRAK OPŁAT ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU I WCZEŚNIEJSZĄ SPŁATĘ POŻYCZKI

Szczegółowe informacje na temat warunków udzielanych pożyczek zawarte są w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego RAR INWESTOR Sp. z o.o. z dnia 01.04.2021 r.


KONTAKT
Szczegółowe informacje można uzyskać w RAR INWESTOR Sp. z o.o., ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska, pod numerami telefonów  032 2487-786, 032 2442 187 pod adresem e-mail: fundusz@rarinwestor.pl oraz na stronie internetowej www.rarinwestor.pl,gdzie dostępne są dokumenty do pobrania.Dokumenty do pobrania:

Scroll to Top
Skip to content