Projekt  ,,Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowanie ze środków europejskich: 147 634 437,00 PLN

POŻYCZKI DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
w ramach
programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS)”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W nawiązaniu  do zawartej w dniu 25.06.2024r. Umowy Operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr 2/PES/324/2024/IV/EFS/048 w ramach KONSORCJUM w składzie: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider Konsorcjum), Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku – Białej, Fundacja Rozwoju Śląska, Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Spółka z o.o., działający wspólnie jako PARTNERZY FINANSUJĄCY ogłaszają:

NABÓR WNIOSKÓW na pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach programu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, który rozpoczynamy w dniu 11.07.2024r.   Instrument Finansowy w ramach projektu Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” ukierunkowany jest na tworzenie i rozwój Podmiotów Ekonomii Społecznej na różnych etapach rozwoju, odpowiadając różnym ich potrzebom. Zakłada się finansowanie pożyczek przeznaczonych dla PES w początkowym okresie ich działalności „POŻYCZKA NA START”  oraz pożyczek umożliwiających rozwój tych podmiotów „POŻYCZKA NA ROZWÓJ”. Dofinansowanie projektu w Makroregionie południowym wynosi 7 000 000,00 PLN 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
POŻYCZKI DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
Z MAKROREGIONU POŁUDNIOWEGO OBEJMUJĄCEGO WOJEWÓDZTWA:
PODKARPACKIE, ŁÓDZKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, OPOLSKIE, ŚLĄSKIE, MAŁOPOLSKIE

OSTATECZNI ODBIORCY
Wsparciem zostaną objęte podmioty z sektora Ekonomii Społecznej i są to:
 • spółdzielnie socjalne,
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
 • centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej,
 • spółdzielnie pracy, w tym spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych, oraz spółdzielnie produkcji rolnej,
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych;
 • podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. spółki non profit, kluby sportowe, podmioty kościelne, stowarzyszenia jst).

W ramach Instrumentu Finansowego można skorzystać z dwóch rodzajów pożyczek: „POŻYCZKA NA START” lub „POŻYCZKA NA ROZWÓJ”

 • Przeznaczone dla PES działających nie dłużej niż 12 m-cy,
 • Maksymalna wysokość pożyczki do 100 tyś. zł 
 • Maksymalny okres spłaty do 5 lat
OFERUJEMY:
 • Atrakcyjne oprocentowanie – na poziomie stopy redyskonta weksli
 • Aktualna stopa wynosi 5,80%
 • Brak opłat i prowizji
 • Karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • Możliwość umorzenia 25% kapitału pożyczki
WARUNKI UDZIALANIA UMORZEŃ W ramach „POŻYCZEK NA START” i „POŻYCZEK NA ROZWÓJ” zastosowanie mają tożsame warunki umorzeń. Możliwość umorzenia 25 % wypłaconego kapitału pożyczki dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem osiągnięcia wymiernych korzyści społecznych, zdefiniowanych jako:
 1. Utworzenie miejsc/a pracy dla osób z niepełnosprawnościami o umiarkowanych i znacznym stopniu niepełnosprawności lub osób z zaburzeniami psychicznymi,
 2. Realizacja przedsięwzięć obejmujących usługi świadczone w społeczności lokalnej (usługi zdrowotne lub usługi społeczne)
 3. Realizacja przedsięwzięć obejmujących oferowanie usług lub produktów związanych z zapewnianiem dostępności, o której mowa w ustawie z 19.07.2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. Realizacja przedsięwzięć w obszarze zielonej gospodarki.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW
Partnerzy finansujący przyjmują wnioski o pożyczki do czasu wyczerpania się środków przeznaczonych na realizację programu
w ramach Makroregionu południowego obejmującego województwa: podkarpackie, łódzkie, świętokrzyskie, opolskie, śląskie, małopolskie

Wnioski można składać w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z REGULAMINEM INSTRUMENTU FINANSOWEGO „EUROPEJSKIE INSTRUMENTY ZWROTNE NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami należy dostarczać w formie wydruku podpisanego czytelnie do wybranego partnera finansującego.

Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją i przesłać na wskazany adres mailowy Partnera Finansującego.

Kontakt do biura Rudzkiej Agencji Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej:
ul. Wolności 6; 41-700 Ruda Śląska
mail: pes@rarinwestor.pl; tel. 32 248 77 86; 32 244 21 87 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wnioskodawca zobligowany jest do stosowania wersji kolorowej wniosku i załączników. W przypadku braku możliwości przygotowania wydruku papierowego w kolorze należy wypełnić wniosek i załączniki w udostępnionej wersji monochromatycznej dokumentów.

REGULAMIN INSTRUMENTU FINANSOWEGO „EUROPEJSKIE INSTRUMENTY ZWROTNE NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

DOKUMENTY W WERSJI KOLOROWEJ DOKUMENTY W WERSJI MONOCHROMATYCZNEJ


 1. WNIOSEK O POŻYCZKĘ (załącznik nr 1 do Regulaminu)
 2. BIZNES PLAN (załącznik nr 1 do Wniosku o pożyczkę)
 3. PLAN FINANSOWY DLA INWESTYCJI PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (załącznik nr 1 do Biznes planu)
 4. OŚWIADCZENIE PODWÓJNE FINANSOWANIE (załącznik nr 2 do Wniosku o pożyczkę)
 5. UPOWAŻNIENIE NA POZYSKANIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH Z BIG INFOMONITOR PRZEDSIĘBIORCA (załącznik nr 3 do Wniosku o pożyczkę)
 6. UPOWAŻNIENIE NA POZYSKANIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH Z BIG INFOMONITOR KONSUMENT (załącznik nr 4 do Wniosku o pożyczkę)
 7. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ/NIEOTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS (załącznik nr 5 do Wniosku o pożyczkę)
 8. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (załącznik nr 6 do Wniosku o pożyczkę)
 9. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OBJĘTYCH TAJEMNICĄ BANKOWĄ (załącznik nr 7 do Wniosku o pożyczkę)
 10. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH O MIEJSCU ZAMIESZKANIA/ZAMELDOWANIA (załącznik nr 8 do Wniosku o pożyczkę)
 11. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA (Załącznik nr 9 do Wniosku o pożyczkę)
 12. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW MŚP(Załącznik nr 10 do Wniosku o pożyczkę)
 13. KLAUZULA INFORMACYJNA_FERS IZ(Załącznik nr 11 do Wniosku o pożyczkę)
 14. KLAUZULA INFORMACYJNA_FERS BGK(Załącznik nr 12 do Wniosku o pożyczkę)

TABLICA INFORMACYJNA UMOWA INWESTYCYJNA DODATKOWE DOKUMENTY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Kontakt do biura Rudzkiej Agencji Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej:
ul. Wolności 6; 41-700 Ruda Śląska
mail: pes@rarinwestor.pl; 

tel. 32 248 77 86; 32 244 21 87

POZOSTAŁE PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA: WYKAZ PLACÓWEK
#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie
Scroll to Top
Skip to content