Moja firma – mój sukces

Projekt „Moja firma – mój sukces”  jest prowadzony przez:

 • Bytomską Agencję Rozwoju Inwestycji Sp. z  o.o. – Lider projektu
 • Rudzką Agencję Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. –  Partner projektu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 

OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy

DZIAŁANIA 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

PODDZIAŁANIE 7.3.3. Promocja samozatrudnienia
 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, powyżej 30 roku życia, którzy:

 • zamieszkują województwo śląskie i chcą na jego terenie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
 • w ostatnich 12 miesiącach nie prowadziły działalności gospodarczej.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • Wysokiej jakości szkoleń z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej o różnych stopniach zaawansowania.
 • Indywidualnych konsultacji przy sporządzaniu biznes planu.
 • Doradztwa i opieki biznesowej po założeniu działalności.

Oraz pomoc finansową w postaci:

 • dotacji  na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 25 500,00 zł,
 • comiesięcznego wsparcia pomostowego, pozwalającego pokryć bieżące wydatki związane z działalnością gospodarczą przez okres 6 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy (z możliwością przedłużenia wsparcia o kolejne 6 miesięcy).

Cel główny projektu:
Rozwój przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa wśród 60 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców województwa śląskiego powyżej 30 roku życia, poprzez udzielenie indywidualnego i kompleksowego wsparcia szkoleniowego, doradczego i finansowego prowadzącego do rozpoczęcia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 2 997 360,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 547 756,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. – 30.04.2020 r.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Utworzenie 60 podmiotów gospodarczych, zapewniających miejsca pracy dla Uczestników Projektu, ale również dających możliwość tworzenia nowych stanowisk pracy.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy:

 • podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • poprawią sytuację zawodową i zwiększą swoją pozycję na rynku pracy,
 • uzyskają bezzwrotną pomoc finansową w postaci dotacji i wsparcia pomostowego.
   

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!


Kontakt:
Osobiście w biurze projektu w siedzibie RAR INWESTOR
pod tel. (32) 248 77 86 wew. 23 lub 22
lub drogą e-mail: 
bp@rarinwestor.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:


 

Dokumenty do podpisania umowy o wsparcie finansowe:


Data aktualizacji: 11.02.2019 r.

Scroll to Top
Skip to content