Projekt praca!

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Projekt praca!”  współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny Rynek Pracy

DZIAŁANIE 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

PODDZIAŁANIE 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

 

Projekt skierowany jest do:

 • Mieszkańców miasta Ruda Śląska, Zabrze, Bytom, Świętochłowice, Katowice, Chorzów, Gliwice, powiatów gliwickiego i mikołowskiego,
 • Osób, które ukończyły 30 rok życia,
 • Osób pozostających bez pracy, a także imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • wysokiej jakości szkoleń,
 • indywidualnych konsultacji zawodowych i psychologicznych, pośrednictwo pracy, 
 • 6-cio miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia

oraz wsparcie finansowe w postaci:

 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych).

Cel główny projektu: Podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia aktywizacji zawodowej 22 osobom po 30 roku życia, które należą do następujących grup:  osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, reemigranci, imigranci, osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

Wartość projektu: 937 877,68 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 797 196,02 zł

Okres realizacji projektu: 01.03.2020r. – 03.05.2022 r.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • min. 11 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
 • min. 14 osób  po opuszczeniu programu podejmie pracę lub będzie kontynuować zatrudnienie;
 • min. 45% uczestników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, podejmie pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie;
 • u min. 25% osób pracujących, polepszeniu ulegnie sytuacja na rynku pracy, do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie;
 • min. 60% uczestników nie należących do w/w grup,  podejmie pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy zdobędą:

 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • większą motywację do aktywnego działania,
 • możliwość stałego zatrudnienia.

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Kontakt:
Osobiście w biurze projektu w siedzibie RAR INWESTOR (po uprzednim kontakcie telefonicznym)
pod tel. 32 248 77 86 wew. 23, 30 
lub drogą e-mail: bp@rarinwestor.pl

 


 

Dokumenty do pobrania dotyczące rekrutacji:

 


 

Dokumenty do pobrania dotyczące subsydiowanego zatrudnienia:

 


Data aktualizacji: 11.02.2022 r.

Scroll to Top
Skip to content