14 grudnia 2021 – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – ogłoszenie o rekrutacji

 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. ogłasza II edycję naboru do projektu „Rozwój, firma, sukces!”  realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się dnia 21.12.2021 r. (godz. 8:00).

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji Uczestników, szczegóły dotyczące zasad przyznawania wsparcia finansowego (w tym form zabezpieczenia na wypadek niedotrzymania warunków umowy) zostały podane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (oba regulaminy wraz z załącznikami znajdują się w zakładce „Projekty” – „Projekty aktualne” – „Rozwój, firma, sukces”).

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z dokumentami projektowymi, w tym w szczególności regulaminem rekrutacji (dla obecnej II edycji dokumenty oznaczone są cyfrą „2”)

UWAGA!

Ze względu na obowiązek zachowania reżimu sanitarnego wynikającego z bezpieczeństwa związanego z pandemią COVID-19 w kraju, mając na uwadze bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, dokumenty zgłoszeniowe powinno się składać w sposób zdalny. Szczegóły zostały opisane w regulaminie rekrutacji.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektów pod numerami tel.: 32 248 77 86 wew. 23, 30 lub na adres e-mail: bp@rarinwestor.pl

 

 

Scroll to Top
Skip to content