18 grudnia 2018 – Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Moja firma – mój sukces”

 

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Nabór trwać będzie od 18.12.2018 r. do 24.01.2019 r. Uczestnicy zobowiązani są złożyć Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa oraz załączniki:

a) potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń oraz 100% godzin indywidualnego doradztwa przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji, 

b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), 

c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), 

d) szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia (zał. 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), 

e) zbiór oświadczeń (zał. nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości): 

  • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
  • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, 
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, 
  • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań, 
  • oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,

f) oświadczenie o statusie podatnika VAT (zał. nr 18 do niniejszego Regulaminu).

 

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu: 

g) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu, 

h) dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Dokumentację należy składać w 2 egzemplarzach  w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru
znajdującego się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 osobiście biurze projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres:
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska
lub w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: bp@rarinwestor.pl .

 

 

Scroll to Top
Skip to content